Политика за поврат на средства

Политика за поврат на средства

МОИ НАМИРНИЦИ ќе врши поврат на средствата на купувачот, доколку биде направена погрешна уплата, а правото може да се оствари со доставување писмено барање и доказ за уплата, во кое ќе се наведе датум кога е извршена погрешната уплата и во кој износ. Писменото барање, заедно со Трансакциска сметка на купувачот треба да се достават на следната е-маил адреса: info@moi-namirnici.mk. Повратот на средства ќе биде извршен во период од 10 работни дена по достава на целосно писмено барање.