Политика на приватност

Политика на приватност

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ


Ги молиме корисниците внимателно да ја прочитаат оваа Политика наприватност, со цел да бидат запознаени како се користат податоците иинформации што МОИ НАМИРНИЦИ ги собира од нив.  Со   пристапот   или   со   користењето   на   оваа   апликација,   корисникотпотврдува   дека   ги   прочитал,   разбрал   и   дека   се   согласува   со   ситеуслови   на   Политиката   за   приватност   и   со   начините   на   користење   наапликацијата.  Доколку   корисникот   не  се согласува  со  овие  услови,  гомолиме да не пристапува и да не ја користи оваа апликација.


СОБИРАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ОД КОРИСНИКОТ


Кога   корисникот   ќе   пристапи   и   ќе   се   вклучи   кон   оваа   апликација,   однего ќе бидат побарани одредени лични податоци. Ако корисникот недостави   некој   податок   што   е   задолжителен   за   одредена   активност,нема да може да ја користи оваа апликација. Со   самото   прифаќање   на   апликацијата   се   смета   дека   корисникотслободно   и   изречно   се   согласува   со   обработката   на   неговите   личниподатоци.   Кога   корисникот   ќе   ја   посети   апликацијата,   МОИ НАМИРНИЦИ и/или неговите овластени даватели на услуги можеавтоматски   да   ги   собираат   неговите   лични   податоци,   со   помош   надостапните електронски алатки. 


ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ


МОИ НАМИРНИЦИ   ќе   ги   обработува   и   чува   Вашите   личниподатоци   собрани   преку   апликацијата   во   согласност   со   Законот   зазаштита   на   лични   податоци   и   со   останатите   важечки   прописи   во   РМ.Вашите лични податоци нема да бидат неовластено откриени на третилица. Истите ќе се чуваат во временски период колку што е потребно заисполнување на целта заради која се собрани.   Податоците   и   информациите   што   го   идентификуваат   корисникот,единствено може да бидат откриени на надлежни државни органи, врзоснова на нивно барање или одлука засновани на закон.


ОБЈАВУВАЊЕ НА ДРУГИ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ


МОИ НАМИРНИЦИ   може   да   открие   или   да   сподели   другиподатоци и информации на корисникот  со неговите соработници  и соповрзаните   друштва.   На   пример,   може   да   ги   сподели   собраните демографски   информации   (што   не   вклучуваат   информации   што   гоидентификуваат корисникот)  со трети лица, вклучувајќи и агенции заогласување, со цел преку употреба на мрежни ознаки да се обезбедатсодржини и услуги за кои корисникот би бил заинтересиран, односно запостојано   подобрување   на   квалитетот   на   нашите   интернет-страници.Појаснуваме дека не се работи за лични податоци на корисникот, тукусамо за информации за сумирани активности на нашите корисници.


ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИТЕ


МОИ НАМИРНИЦИ презема мерки на претпазливост за да гизаштити   личните   податоци   на   корисниците   во   согласност   сопозитивните законски прописи. Со цел да обезбедиме тајност и заштитана личните податоци за субјектите, применуваме соодветни технички иорганизациски   мерки   за   заштита   од   случајно   или   незаконскоуништување   на   личните   податоци,   или   нивно   случајно   губење,преправање, неовлaстено откривање или пристап и заштита од каквибило   незаконски   облици   на   обработка   во   согласност   со   Законот   зазаштита на личните податоци. Целокупната документација за софтверските програми за обработка наличните   податоци   и   сите   негови   промени   се   евидентира   и   чува   восогласност со Правилникот за техничките и организациските мерки заобезбедување тајност и заштита на обработката на лични податоци на Дирекцијата   за   заштита   на   личните   податоци.   За   да   се   обезбедисигурност   на   личните   податоци   на   корисникот,   истите   се   чуваат   насервер на кој можат да пристапат само лица кои имаат овластување запристап,   при   што   се   врши   енкриптирање   на   одредени   чувствителниподатоци и информации. Сепак, мора да се напомене дека ниту еден пренос на податоци прекуИнтернет   или   која   било   безжична   мрежа   не   може   да   биде   целосносигурен. Како последица на тоа и покрај тоа што се преземаат разумнимерки   за   заштита   на   личните   податоци,   не   може   да   се   гарантираапсолутна   заштита   на   која   било   информација   пренесена   на   или   однашата апликација.


ИЗМЕНА НА ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТНОСТ


Оваа Политика за приватност може да биде изменета во кое било времесо   објавување   на   изменетиот   текст   на   Политиката   за   приватност   наоваа апликација. Измените на Политиката за приватност влегуваат восила   веднаш   по   нивното   објавување.      На   секој   корисник   паѓаодговорноста  периодично  да ја прегледа  Политиката за приватност  ида ги прочита евентуалните измени. Продолжувањето на користењето на нашата апликација од страна на корисникот, по влегувањето во силана таквите измени, подразбира дека корисникот ги прифаќа условитена изменетата Политика на приватност. КОНТАКТ Доколку имате какви било прашања во врска со заштитата на личнитеподатоци, Ве молиме да ни испрати електронска порака на адресата зазаштита на личните податоци info@moi-namirnici.mk.